Soubory experimentálních dat pro verifikaci a formulaci reologických a statistických modelů suspenzí


Číslo projektu26001
Řešitelprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Období1991 - 1993

Popis

Účelem navrhovaného grantu je vytvořit datové soubory stochastických interakcí proudu kapaliny se systémem tuhých částic, umožňující stanovení deformací kolmogorovských částí spekter turbulence, dvoubodové korelace rychlostních polí, sedimentační rychlosti mraku částic a tokové vlastnosti zahuštěných suspenzí s nenewtonským chováním. Databáze bude sestavena z výsledků experimentálního výzkumu proudění a sedimentace suspenzí v uzavřených profilech v laminární, přechodné a pseudoturbulentní oblasti. Budou využity a dále vyvíjeny modulární systémy LDA, vč. aplikací vyvinutých v ÚH ČSAV, doplněné o radioizotopové metody a senzorové měření integrálních veličin. Tým žádající o grant dosahuje prioritních výsledků zejména ve vývoji a aplikaci LDA a radioizotopových metod v oblasti hydrodynamiky suspenzí. Při zpracování databáze budou využity stochastické metody, mechanika kontinua a diskrétních soustav, vč. Teorie chaosu pro následnou formulaci reologických a statistických modelů chování toku suspenze.