Stanovení vlivu koncentrace a vybraných fyzikálních parametrů na tokové vlastnosti zahuštěných jemnozrnných suspenzí


Číslo projektuGA103/93/0397
Řešitel z ÚHprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Období1993 - 1995
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Cílem projektu je teoretický rozbor reologického chování zahuštěných jemnozrnných suspenzí a určení jejich tokových vlastností při různých režimech proudění v potrubí. Budou navrženy matematické modely popisující tokové vlastnosti suspenzí a pracovní proces čerpadel. Experimentální výzkum bude prováděn na kapilárních a rotačních viskozimetrech a jeho výsledky porovnány s naměřenými daty z trubní trasy. Takto získané hodnoty tokových parametrů v závislosti na fyzikálně-chemických a hydrodynamických vlastnostech sledovaných suspenzí budou využity pro sestavení modelových závislostí pro oblast turbulentního, příp. přechodného proudění. Současně bude zjišťována změna charakteristik hydrodynamických čerpadel. Výsledky řešení budou využity k návrhu a optimalizaci hydraulické dopravy vysoce koncentrovaných průmyslových odpadů při respektování požadavků ochrany životního prostředí, např. sádrovco-popílkové suspenze z odsiřovacích zařízení tepelných energetických výroben.