Struktura micelární sítě povrchově aktivních látek snižujících turbulenci


Číslo projektuA2060804
Externí řešitelIng. Jiří Myška, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Externí spoluřešitelRNDr. Petr Štěpánek, DrSc. (ÚMCH AV ČR, Praha)
Období1998 - 2000

Popis

Bylo prokázáno, že ke snížení energetické potřeby v otopných a klimatizačních systémech jsou nejvhodnější pro snížení tření v trubních rozvodech kationaktivní PA látky (micelární aditiva) s významnou schopností snižovat tření i po její dočasné ztrátě následkem vyššího mechanického namáhání. Byly vyvinuty látky účinné za vysokých i nízkých teplot, s účinností dokonce větší než u vysokomolekulárních polymerů. Pro lepší a snadnější použití těchto aditiv v otopných soustavách jsme americkému výrobci doporučili vývoj a výrobu nového aditiva. Jeho tokové a turbulentní charakteristiky navrhujeme zkoumat. Jde především o výzkum tlakových poměrů při proudění, rychlostních polí a jejich vývoje za singularitou, fluktuací rychlosti, energetického spektra. Všeobecně se uvádí, že reologické vlastnosti kationaktivních, tření snižujících micelárních aditiv se vyznačují charakteristickým rysem - tvorbou Smykem Indukované Struktury (SIS). Zjistili jsme, že tato vlastnost může být potlačena. Cílem našeho reologického výzkumu je zjistit podmínky neexistence SIS.