Studium vlivu fyzikálních a chemických faktorů na adhezi destabilizovaných částic ve fluidní vrstvě


Číslo projektuA2060506
Externí řešitelRNDr. Silvestr Mutl, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Období1995 - 1997

Popis

Ve fluidní vrstvě zrnitého materiálu dochází k zachycování destabilizovaných koloidních částic ve formě pevné obalové vrstvy. Průběh procesu je ovlivňován působením jak fyzikálních (teplota, gradient rychlosti, doba jeho působení, atd.), tak chemických (typ destabilizačního činidla, stupeň destabilizace částic, reakční hodnota pH, atd.) faktorů. Působení těchto faktorů má komplexní charakter. Cílem projektu je stanovení vlivu dílčích faktorů a jejich optimalizace tak, aby bylo dosaženo maximálně možných separačních účinností. Výzkum bude prováděn v úpravně vody Želivka na modelovém zařízení používaném pro optimalizaci provozních podmínek. Celoročně vyrovnaná kvalita vody umožní zobecnění výsledků. Použití fluidní vrstvy je základem bezodpadové technologie.