Studium vlivu micelárních aditiv na přestup tepla a tlakové ztráty


Číslo projektuGA101/06/1478
ŘešitelIng. Václav Mík, CSc.
Externí spoluřešitelProf. Ing. Jiří Šesták, DrSc. (Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University)
Období2006 - 2008

Popis

Cílem navrhovaného projektu je získat spolehlivé, technicky použitelné podklady k racionálnímu výpočtu a projekci strojů a aparátů, ve kterých se uskutečňuje přenos tepla při proudění kapalin s látkami snižujícími třecí ztráty. Půjde zejména o popis hydrodynamických a termodynamických dějů doprovázejících proudění teplonosných kapalin s přísadami snižujícími tření a jejich experimentální ověření. Částečně se bude jednat o pokračování dosud úspěšného výzkumu v těchto oblastech: - experimentální studium zvýšení přestupu tepla při proudění vody s přísadami snižující tření pomocí vestaveb ve výměníkové trubce, -vliv teploty na účinnost snižování tlakových ztrát, případně na trvanlivost roztoků, -trvanlivost roztoků a faktory jí ovlivňující.