Tokové vlastnosti zahuštěných nehomogenních suspenzí


Číslo projektuIAA200600503
Řešitel z ÚHprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Období2005 - 2009
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Pro vybrané časově nezávislé i závislé nehomogenní suspenze bude zkoumán vliv zrnitostního složení, zejména poměru koloidních a jílových částick hrubodisperzním částicím, vliv fyzikálně-chemického prostředí a smykového namáhání na strukturu suspenze a její tokové vlastnosti. Na základě experimentálního výzkumu vzájemné závislosti tlakových ztrát, rychlosti proudění a koncentrace dispergované fáze v potrubích různých průměrů budou stanoveny vhodné reologické i turbulentní predikční modely popisující chování koncentrované nehomogenní suspenze s obsahem sedimentujících hrubodisperzních částic v laminárním i turbulentním režimu. Bude studována závislost reologických parametrů a přechodu z laminárního do turbulentního proudění na vnitřní struktuře suspenze s newtonskouo i nenewtonskou nosnou kapalinou, ověřena možnost použití dvouvrstvého modelu pro stratifikované suspenze a zkoumána možnost optimalizace tokových vlastností pomocí mechanického namáhání a změn zrnitostního složení suspenze.