Transportní procesy v pramenných oblastech (aplikace v povodí Tiché a Divoké Orlice)


Číslo projektu103/94/0653
Externí řešiteldoc. Ing. Karel Vrána, CSc. (FSv ČVUT, Praha)
Externí spoluřešitelIng. Václav Eliáš, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Období1994 - 1996

Popis

Cílem projektu je stanovení zásad ochrany povrchových a podzemních vodních zdrojů z hlediska kvantity a kvality. S využitím fyzikálně založených matematických simulačních modelů budou zkoumány srážkoodtokové vztahy v pramenných oblastech vodohospodářsky významných povodí podmiňující transport sedimentů a chemických látek. Řešení vyžaduje komplexní a systémový přístup se zahrnutím vlivu řady faktorů (odtok ze zemědělské půdy, z lesních komplexů, vliv odlesnění, vliv plošných a bodových zdrojů znečištění, vliv odvodnění, vliv změny kvality půdy, kvalita srážkových vod a další). Kolektiv řešitelů je navržen tak, aby vzhledem k profesnímu zaměření pokryl široké spektrum problematiky. Teoretické poznatky a závěry budou aplikovány a verifikovány v pramenné oblasti Tiché a Divoké Orlice, kde je k dispozici široký soubor vstupních údajů.