Vliv geologických podmínek na dynamiku vodního režimu v povodích Českého masivu


Číslo projektuGA205/03/0468
Řešitel z ÚHdoc. Ing. Josef Buchtele, CSc.
Období2003 - 2005
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Námětem projektu je hodnocení vlivu geologické stavby území, resp. horninového prostředí, na formování odtokového procesu. Denní časové řady měřených odtoků, srážek a teplot vzduchu připravené pro povodí z různotvárných geologických podmínek budou užity pro simulace odtokového režimu pomocí vybraných  semidistributivních deterministických hydrologických modelů. Kalibracemi vyšetřené hodnoty parametrů užitých modelů budou korelovány s geologickými charakteristikami příslušného území. Předpokládá se, že půjde zejména o rozlišení podmínek v krystalinických horninách českého masivu, v křídově a flyšové oblasti. Další zvláštní oblast představují území v kvartéru. Vzhledem k probíhajícím změnám ve způsobech využívání území bude nezbytné v rámci projektu se zabývat rovněž vlivem vegetačního krytu na odtokový režim. Cílem je regionalizace parametrů, které charakterizují geologické podmínky. Pro dosažení tohoto cíle bude dále do modelování zahrnuta řada experimentálních povodí s relativně homogenními geologickými podmínkami, což by mělo usnadnit analýzy povodí s komplikovanějšími geologickými podmínkami. Pro malá experimentální povodí jsou také k dispozici data o kvalitě vody, která budou využita při určování změn způsobených znečištěním (např. kyselými dešti, apod.).