Vliv klimatických a antropogenních faktorů na geosféru a ekosystémy


Číslo projektuK2017602
Externí řešitelIng. Václav Eliáš, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Období1996 - 2000

Popis

Hlavním cílem projektu je zhodnotit kvantitativní i kvalitativní proměnlivost vodních zdrojů a její vývojové tendence související s přirozenými a antropogenními vlivy. Hydrologické a biogeochemické zákonitosti budou analyzovány pomocí matematických modelů simulujících srážko-odtokový proces, proudění podzemní vody a změnu kvality vody. Přínosem budou aplikovatelné znalosti získané o zkoumaném regionu, posouzení vhodnosti použité metodiky a ověření přesnosti implementovaných modelů.