Vliv klimatických změn na vodní zdroje v povodí českých toků


Číslo projektuIAA3060605
Řešitel z ÚHdoc. Ing. Josef Buchtele, CSc.
Období1996 - 1998
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Globální oteplení díky zesílenému skleníkovému efektu může způsobit změnu vodního režimu českých toků v průběhu následujícího století. Dosavadní výzkum ukázal, že pravděpodobně dojde k posunu v ročním cyklu odtoků a změně vlhkosti půdy v důsledku změn sněhové pokrývky a doby tání. Klimatologická část projektu je zaměřena na konstrukci zlepšených scénářů klimatické změny, které poskytnou relevantní údaje s časovým krokem 1 den ve zkoumaných oblastech. Tyto scénáře budou sloužit jako vstup do srážko-odtokových modelů bilančního typu, zahrnujících také kategorii SVAT. Výsledky simulací budou srovnány s výsledky již získanými v předchozích projektech, ve kterých bylo použito inkrementálních scénářů při hrubém časovém kroku 1 měsíc. Důraz na extrémní události pomůže lépe vystihnout vliv možné klimatické změny na hydrologické jevy, jako jsou povodně, evapotranspirace a zásoby podzemní vody.