Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na vlastnosti vloček tvořených během koagulace/flokulace při úpravě vody


Číslo projektuGA18-05007S
Řešitel z ÚHdoc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Období2018 - 2020
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Projekt je zaměřen na vliv složení, koncentrace a struktury organických látek produkovaných fytoplanktonem (AOM – Algal Organic Matter) na vlastnosti agregátů (velikost, velikostní distribuce, tvar, hustota atd.) tvořených v rozdílných hydrodynamických podmínkách (různý střední gradient rychlosti a doba zdržení) při úpravě vody. Vliv hydrodynamických podmínek a interakcí podílejících se na procesu koagulace/flokulace AOM bude popsán na základě pokusů s AOM produkovanými vybranými druhy sinic. K popisu intenzity interakcí vedoucích k tvorbě agregátů budou použity koloidní modely, využívající jako vstupní data experimentálně stanovené fyzikálně-chemické vlastnosti interagujících povrchů. Přínos projektu spočívá především v prohloubení teoretických znalostí koagulace a flokulace AOM a v objasnění vlivu těchto látek na vlastnosti tvořených vloček, a to především z hlediska jejich separace sedimentací, filtrací atd. V praxi budou výsledky aplikovatelné při optimalizaci koagulačních/ flokulačních procesů při úpravě vody.


Cíle projektu


Určení vlivu složení, koncentrace a struktury organických látek produkovaných fytoplanktonem na velikost, tvar a strukturu vloček tvořených v rozdílných hydrodynamických podmínkách při úpravě vody koagulací a flokulací.