Vliv přírodních a antropogenních faktorů na změny koncentrace síranů v podzemní vodě kvarteru


Číslo projektuIAA3060102
Řešitel z ÚHRNDr. Libuše Ďurďová
Období2001 - 2005
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Projekt je zaměřen na výzkum příčin nárůstu koncentrace síranů v podzemní vodě v kvarterních sedimentech. Nárůst koncentrace síranů z 60 mg/l v 60. letech na současných 300-500 mg/l je součástí změn chemismu podzemní vody v oblastech s velkými zdroji pro hromadné zásobování obyvatel vodou. Náplní projektu je vyhodnotit minulé (1960-2000) a současné změny (2001-2005) koncentrace síranů v podzemní vodě kvarteru v závislosti na změnách chemismu podzemní a povrchové vody a srážek. Terénní práce (měření hladin, odběry vzorků vody a hornin) a chemické rozbory jsou zdrojem dat pro hodnocení vazeb v prostoru a čase. Výzkum zhodnotí vliv jímání a změn hydrologických (stav hladin podzemní a povrchové vody, směr proudění, průtok v Moravě), hydrogeologických, geologických, meteorologických, mikrobiologických, aj. poměrů na změny koncentrace síranů a změny obsahu isotopu  34S. Výsledky budou zpracovány pomocí metod statistické a faktorové analýzy.