Vliv tlaku na reologické vlastnosti polymerních tavenin


Číslo projektu19.7.2060
Řešiteldoc. Petr Filip, CSc.
Externí spoluřešitelProf. Ing. Petr Sáha, CSc. (FT UTB, Zlín)
Období2002 - 2006

Popis

Viskozita polymerních tavenin je ovlivněna řadou veličin. Vliv dvou z nich (rychlost smykové deformace a teploty) je soustavně intenzivně studován. Zcela srovnatelný vliv na viskozitu má i tlak. Této veličině je však věnována v literatuře malá pozornost navzdory již prokázané skutečnosti, že v některých odvětvích zpracovatelského průmyslu, především v oblasti vstřikování, je vliv tlaku na viskozitu dominantní. Výzkum bude probíhat jak experimentálně (užitím vysokotlakého kapilárního reometru se speciálně navrženou komorou připojenou v dolní části k vyvozování vysokých zpětných tlaků pomocí jehlového ventilu a vybavenou tlakovým snímačem, toto zařízení umožní stanovení viskozity pro velký rozsah tlaků), tak teoreticky (odvození posuvných faktorů respektujících vliv tlaku, volného objemu a teploty a následné určení „master curves“). Získané údaje budou použity pro úpravu vztahů používaných v numerických simulacích zpracovatelských procesů. Upravené rovnice budou experimentálně ověřeny.