Vliv turbulentních a sonárních oscilací na hydrodynamiku částice


Číslo projektuIAA200600601
Řešitel z ÚHdoc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Období2006 - 2008
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Vliv oscilací na transportní děje je v poslední době mimořádně intenzivně zkoumán a využíván k intenzifikaci procesů a zařízení. Projekt je zaměřen na popsání vlivu turbulentních a sonárních oscilací na hydrodynamiku suspenze. Cílem projektu je přispět ke zlepšení teoretických i experimentálních znalostí o hydrodynamice obtékané částice v proudících suspenzích. Experimentální ověření bude provedeno měřením pomocí LDA/PDA (Laser Doppler Anemometry/ Particle Dynamic Anylysis) umožňujícím měřit lokální rychlosti částic a kapaliny v nízko koncentrovaných suspenzích. Dále budou využity dvě nové metody využívající digitální kamery snímající obraz z roviny iluminované laserovým nožem. Očekávané přínosy výzkumu spočívají ve zdokonalení teorie rušeného usazování, ve stanovení relativní rychlosti mezi částicí a turbulentně proudící tekutinou důležité pro přenos hmoty, a to jak v turbulentně proudících mediích, tak i při spolupůsobení zdrojů ultrazvuku.