Vliv změn využívání zemědělské půdy na vodní režim půd, kvalitu půdní vody a druhovou diversitu porostů


Číslo projektuIAA3060701
Řešitel z ÚHIng. Miroslav Šír, CSc.
Období1997 - 1999
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Cílem předloženého projektu bude ohodnocení vlivu alternativních metod údržby trvalých travních porostů na vodní režim půd, kvalitu půdní vody a vegetaci při současné uvažování vlivu mokré atmosférické depozice. Upadající zájem o zemědělské hospodaření vede ke hledání vhodného alternativního způsobu údržby druhotných travních porostů v závislosti na poloze. Jako jeden z možných se jeví mulčování, tedy neodstranění rozdrcené travní hmoty z pozemku. Předmětem předloženého projektu bude experimentální výzkum v horské oblasti Národního parku Šumava, kde se předpokládá zavedení tohoto způsobu údržby krajiny. Obrovské množství vody akumulované v nenasycené půdní zóně, transportní procesy znečišťujících látek a živin i důležité biologické procesy ve svrchní vrstvě pedosféry předurčují velký význam této zóny. V případě zvoleného modelového území je tento význam znásoben faktem, že se jedná o ekologicky nesmírně cennou oblast Národního parku Šumava a nadto oblast přirozené akumulace vod. Při řešení projektu je možno navázat na dlouholetý experimentální výzkum prováděný autory v dané oblasti.