Vnitřní struktura proudění heterogenních suspenzí


Číslo projektuGA103/09/0383
Řešitel z ÚHprof. Dr. Ing. Václav Matoušek, Ph.D.
Období2009 - 2013
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Transportní a třecí mechanismy proudění heterogenních suspenzí a z nich vyplývající návrhové a řídící charakteristiky proudění jako je energetická ztráta a velikost průtoku směsi nebo její pevné fáze, jsou v přímém vztahu s vnitřní strukturou proudění (tj. s rozdělením rychlostí a koncentrace částic v proudu směsi). Možnosti modelování rychlostních a koncentračních profilů v heterogenních  suspenzích byly až do zcela nedávné doby velmi omezené, a to především z důvodů absence vhodných měřících technik pro sledování profilů a získání podkladů pro verifikaci případných teorií. V rámci navrženého projektu bude vypracována a uplatněna metodika měření vnitřní struktury proudu v potrubích a vytvořena databáze experimentálních dat z vlastních měření a ze současné literatury. Cílem analýzy získaných dat bude formulování výpočetních modelů pro rozdělení rychlostí a koncentrací částic v proudu stratifikované směsi a jejich propojení s predikčními modely pro tření proudu směsi o stěnu potrubí a o povrch erodovaného lože na dně dopravního potrubí. Výsledky výzkumu se uplatní v hydraulické dopravě sypanin, zdravotním inženýrství (dvoufázová proudění v  kanalizačních sítích) a říční hydraulice (pohyb splavenin).