Vodní režim půd a jeho vliv na tvorbu povrchového odtoku a dotaci podzemní vody v pramenných oblastech


Číslo projektuIAA3060001
Řešitel z ÚHIng. Miroslav Tesař, CSc.
Období2000 - 2003
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Uvedených cílů řešení bude dosaženo prostřednictvím následujících výzkumných aktivit:


(1) Průběžné měření a vyhodnocování hydrologických a hydropedologických veličin in situ, s jejich využitím pro klasifikaci vodního režimu a ověření výsledků modelování;


(2) Realizace laboratorních infiltračně-výtokových experimentů s neporušenými půdními vzorky pro určení hydraulických charakteristik půd metodou inverzní optimalizace parametrů;


(3) Numerické modelování odezvy systému půdní vody na individuální srážkové události, vycházející z hydraulických charakteristik získaných na základě laboratorních experimentů;


(4) Kvantitativní popis vodního režimu půd a identifikace jeho hlavních fází významných z hlediska formování povrchového odtoku;


(5) Využití metod numerického modelování ke kvantitativní predikci možných změn vodního režimu půd a dalších hydrologických důsledků vyvolaných změnami způsobu obhospodařování a vegetačního krytu půd v podhorských oblastech po vstupu ČR do EU.