Vodní režim půd v pramenných oblastech České republiky ovlivňující tvorbu odtoku při uvažování vlivu změn životního prostředí


Číslo projektuIBS2060104
Řešitel z ÚHIng. Miroslav Tesař, CSc.
Období2001 - 2005
PoskytovatelAkademie věd ČR

Popis

Pro naplnění cílů projektu se předpokládá: (i) ověřenou výzkumnou metodiku pro sledování vodního režimu půd převést do podoby provozní metodiky systému včasného varování v krátkodobém měřítku (povodně); (ii) dtto ve střednědobém měřítku (změny vodního režimu, biodiverzity, biodegradace); (iii) kvantifikace vodní bilance půdy (evapotranspirace, povrchový odtok, průsak do podloží, atd.), identifikace hlavních fází vodního režimu půd; (iv) numerické modelování zaměřené na jednotlivé typické lokality a individuální srážkové události tak, aby bylo možno popsat a kvantifikovat rozlišné chování daných hydrologických systémů; (v) experimentální výzkum založený na dlouhodobém monitoringu hydrologických a hydropedologických dat v pramenných oblastech ČR s vysokou ekologickou a vodohospodářskou hodnotou (NP Šumava a Krkonoše a CHKO Jizerské hory); (vi) laboratorní stanovení materiálových charakteristik pomocí infiltračně výtokových experimentů inverzní optimalizací parametrů.