Vyšetřování vztahů mezi parametry hydrologických modelů a hydraulickými charakteristikami půdního a horninového prostředí


Číslo projektuC3060103
Řešiteldoc. Ing. Josef Buchtele, CSc.
Externí řešiteldoc. Ing. Josef Buchtele, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Období2001 - 2002

Popis

Z poznatků a údajů získávaných při řešení kmenového projektu se jeví jako realistická možnost vyšetřovat vztahy mezi zpravidla početnými parametry hydrologických modelů a několika základními charakteristikami půdního a horninového prostředí ve sledovaných povodích. Těmito charakteristikami jsou údaje o zrnitosti půd a příp. transmissivitě zjišťované při hydrogeologických průzkumech. Hydrologická a meteorologická data z řady dílčích povodí hlavních českých toků budou použita k simulacím, pro které bude ocenění parametrů provedeno na základě uváděných charakteristik. Zpřesnění na základě kalibrací bude podkladem pro regionalizaci parametrů.