Výzkum znečištění ovzduší metodou fyzikálního modelování


Číslo projektuA3076801
Externí řešitelRNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. (ÚT AV ČR, Praha)
Externí spoluřešitelIng. František Dittrt (ÚH AV ČR, Praha), Ing. Zdeněk Zelinger (ÚFCH JH AV ČR, Praha), RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, Praha)
Období1998 - 2000

Popis

Fyzikální modelování je jednou z nejúspěšnějších metod při řešení procesů v mezní vrstvě atmosféry, zejména pak při řešení otázek spojených se znečištěním ovzduší. V Ústavu termomechaniky bylo vybudováno zařízení, na kterém je možné tato modelování provádět. Zároveň byly pro některé případy odvozeny metody aproximativní simulace. Bylo prokázáno, že mezi nejúčinnější experimentální metody patří metoda laserového nože, která je vhodná pro kvalitativní ocenění proudění, laserová dopplerovská anemometrie, "Particle Image Velocimetry" a měření koncentrací stopovacího plynu pro získání kvantitativních výsledků. Tyto metody budou použity pro odvození zákonitostí proudění a difuze v atmosféře ve vybraných případech. Bude např. provedena analýza znečištění v údolí města Jablonného nad Orlicí. Na základě těchto experimentů budou odvozena doporučení a variantní řešení pro zlepšení kvality ovzduší.