Rozšiřování poloprovozního modelu na ÚV Kutná Hora

Usilovně pracujeme na rozšíření poloprovozního modelu úpravy vody instalovaného na úpravně vody v Kutné Hoře, který byl sestrojen v r. 2019 v rámci aktivit tématu Voda pro život Strategie AV21

Ve spolupráci s Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč. a.s. (VHS), která provozuje vodovody a kanalizace v Kutné Hoře a okolí, byla v areálu ÚV U Sv. Trojice vybudována společná laboratoř VHS a ÚH, ve které byl nainstalován poloprovozní model úpravy vody. Kontinuálně provozovaný model využívá surovou vodu z nádrže Vrchlice, která je zdrojem i pro úpravnu, simuluje technologické procesy na úpravně a umožňuje testování různých technologických parametrů (typu a dávky koagulantu, pH, intenzity míchání pro tvorbu vloček a jejich následné separace). Model byl v minulém roce doplněn o filtry s aktivním uhlím, např. pro odstraňování pesticidů. V současné době probíhá rozšiřování modelu o další technologické prvky: sedimentační nádrž (pro dvoustupňovou separaci suspenze), filtry s různými sorbenty (např. modifikovanými zeolity) pro adsorpci zbytkových PFCs (perfluorovaných organických látek) v rámci nového projektu TAČR a membránové filtrace pro odstraňování tzv. pikosinic, které jsou pro stávající technologii úpravny obtížně odstranitelné. Zároveň jsou v provozu ÚV instalována akvária pro chov ryb, na nichž bude monitorována dlouhodobá expozice a bioakumulace PFCs z pitné vody.

Kategorie Aktuality CZ.