PROCESY PŘÍRODNÍHO HYDROLOGICKÉHO CYKLU

Atmosférické srážky (voda i sníh) – kapky, resp. krystalky vody, které vypadávají z oblaků po dosažení takové hmotnosti, kterou už proudění v oblaku neudrží. Každý rok spadne na ČR průměrně 70 cm vody na celou její plochu.

Kondenzace – vodní pára stoupá s teplým vzduchem vzhůru. Tím se ochlazuje a přechází do kapalného skupenství. Kapičky se vytvářejí v oblacích na kondenzačních jádrech, kterými mohou být např. ledové krystalky nebo prachové částice.

Mlha – oblak v úrovni zemského povrchu, obsahující mikroskopické kapičky vody a krystalky ledu. Tyto srážky nejsou zachycovány standardními srážkoměry. V oblastech nad 600 m n. m. mohou mlhy navýšit změřený srážkový úhrn až o 10 %.

Odtok –  kapalná voda odtékající z určitého území

  • Povrchový odtok – voda odtékající po povrchu při a po dešti, a to v případě, že se voda nevsakuje z důvodu příliš velké intenzity deště nebo malé propustnosti povrchu.
  • Splach – odnos půdy z polí v důsledku povrchového odtoku. Lze jej snížit vhodným obhospodařováním, např. orbou po vrstevnici.
  • Podpovrchový (hypodermický) odtok – je odtok z nenasycené zóny. Voda neprosákne až k hladině podzemní vody a odtéká půdou do koryta vodního toku.
  • Podzemní  (základní) odtok – odtok vody z nasycené zóny, který se dostane na povrch, a tvoří tak část celkového odtoku z povodí. Výhradně dotuje prameny a koryta toků v bezesrážkových obdobích
  • Hlubinná perkolace – voda, která proniká např. systémem puklin do relativně nepropustného podloží i do značných hloubek. Pak může vyvěrat i v jiném povodí – vyhodit.

Přenos – zkondenzovaná voda v oblacích je přenášena pohybem vzduchových hmot (větrem)

Sublimace – proces, kdy sníh mění své skupenství přímo ve vodní páru, aniž by během toho roztál. Sníh zpravidla sublimuje do 1 cm za den. 1 cm sněhové pokrývky odpovídá přibližně
1 mm vody. Celkem může vysublimovat až 30 % zimního úhrnu srážek.

Vsak -  voda z povrchu se vsakuje do podloží, které tak sytí vodou. Kolik vody půda pojme je dáno její retenční kapacitou. Vsak může být urychlen tzv. makropóry, které umožňují rychlý vertikální pohyb vody v půdě nazývaný preferenční proudění

Výpar (evaporace) – proces, kdy přechází kapalná voda do skupenství plynného. Celkový výpar zahrnuje výpar z různých povrchů (holá půda, střechy, ale i rostliny). Z rostlin se jednak odpařuje voda procesem dýchání (transpirace, též fyziologický výpar). A dále se z povrchu rostlin odpařuje voda z deště nebo ranní rosy, která spadla na povrch listů a zůstala tam, (intercepce), nedopadla tedy až na zemský povrch. V jehličnatém lese může intercepce zachytit až 30 % srážek.

Zóna aerace (provzdušnění) – podzemní vrstva, ve které je pouze část pórů, dutin a puklin zaplněna vodou.

Zóna saturace (nasycení) – oblast pod hladinou podzemní vody, kde jsou póry i pukliny nasyceny vodou. Nachází nad relativně nepropustným podložím.

AKUMULACE VODY

Mokřad – oblast, kde hladina podzemní vody dosahuje až k zemskému povrchu

Rybník, vodní nádrž – akumulace vody v důsledku člověkem vybudované hráze, napájen kanálem vedoucím z vodního toku, případně se nachází přímo na toku

Jezero – přírodní akumulace vody

Suchý poldr – průtočná hráz, která je zahrazena v případě očekávané povodně

Studna  - slouží k jímání a odběru podzemní vody, musí dosahovat až k hladině podzemní vody

Zvodeň - podloží nasycené vodou, voda zda zůstává po dlouhou dobu

MĚŘÍCÍ OBJEKTY

Limnigraf + vodoměrná lať – měřící zařízení zaznamenávající výšku vodní hladiny v toku, pomocí plováku, tlakového nebo ultrazvukového čidla, na upraveném (vybetonovaném) profilu. Výška hladiny se následně přepočítává na průtok pomocí konsumpční křivky, která popisuje vztah výška hladiny-průtok na základě místních měření průtoku. - vyhodit

Srážkoměr – měřící zařízení pro zaznamenání objemu padajících atmosférických srážek

Vrt - objekt pro pozorování výšky hladiny podzemní vody. Ve starším typu vrtu se odečítaly hodnoty pomocí tzv. píšťaly, nové vrty jsou opatřeny sondou udávající výšku vodního sloupce ve vrtu, resp. hloubku hladiny pod povrchem.  -vyhodit

V dnešní době je již většina měřících stanic automatizována a pozorované údaje jsou odesílány pomocí dálkového přenosu dat.