Voda pro život


Voda je základním předpokladem existence života, podstatným činitelem životního prostředí, jedním z klíčových přírodních zdrojů a nenahraditelnou surovinou ve většině hospodářských odvětví. Nevhodné zásahy do kvality či koloběhu vody v přírodě mohou způsobit řetězce závažných následků. Je proto důležité, aby byl přístup k vodě interdisciplinární a koordinovaný, obzvláště pak ve specifických podmínkách České republiky.

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., proto na počátku roku 2018 inicioval zařazení tématu Voda pro život do výzkumného programu Strategie AV 21 Přírodní hrozby. Téma bylo zaměřeno na komplexní a systematický výzkum a spolupráci mezi odborníky a zainteresovanými subjekty v oblasti ochrany a využití vodních zdrojů a na problematiku zásobování vodou a zachování čistoty vod. Nedílnou součástí projektu byla komunikace s nejširší veřejností, přinášející všeobecnou informovanost ohledně významu a stavu vod, využití nejnovějších technologií v dané oblasti a přístupů umožňujících co možná nejšetrnější nakládání s vodními zdroji. 

Aktivity v rámci tématu Voda pro život měly velký ohlas, a proto se od roku 2020 Voda pro život stává samostatným programem Strategie AV21 koordinovaným Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR. Nyní má Voda pro život 5 vlastních témat: Člověk a voda, Technologie úpravy a čištění vod, Kvalita vodních zdrojů, Voda v krajině a Nebezpečná voda. V rámci těchto témat jsou pak realizovány jednotlivé aktivity. Rozšířen byl i počet spolupracujících ústavů: na programu se nyní podílí 11 ústavů Akademie věd. 

CO JE STRATEGIE AV21?

textové logo programu Strategie

Strategie AV21 byla přijata v roce 2014 Akademií věd České republiky s cílem realizovat špičkový výzkum zaměřený mimo jiné i na problémy a výzvy, kterým je vystavena současná společnost. Svou vědomost závazku vůči veřejnosti dokazuje AV i mottem projektu, které zní „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“. V současné době zahrnuje Strategie AV21 celkem 15 koordinovaných výzkumných programů vzájemně spolupracujících pracovišť AV ČR a dalších institucí. Výzkum se orientuje především na řešení současných problémů s důrazem na praktické využití výsledků v ekonomicky a společensky důležitých oblastech, hlavně pak v praxi.

Neméně významnou součástí projektu Strategie AV21 jsou i Aplikační laboratoře AV ČR, jejichž cílem je poskytovat kontakty a rozšiřovat spolupráci pracovišť AV ČR s aplikační sférou. Přitom je však zachována rozhodující role základního výzkumu, který podmiňuje vývoj všech vědeckých disciplín.

Kategorie Dlaždice.