Kontakt

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
RNDr. Lukáš Vlček, Ph.D.
Tel.: 233 109 059
E-mail: vlcek@nullih.cas.cz

Kompetence

Výzkum je zaměřen na analýzu hydraulických vlastností půdy, a to jak z pohledu rychlosti proudění, tak jejích retenčních schopností. Detailní znalost hydraulických vlastností půdy slouží k lepšímu pochopení infiltračního procesu během srážkové události, formování odtoku a analýze procesů v půdě při vypařování v bezesrážkových obdobích. Pro tento účel laboratoř disponuje vybavením pro stanovení retenční křivky půdy, měření půdní vlhkosti a sacího tlaku půdy za normálních podmínek i při simulovaném výparu, stanovení pórovitosti či nasycené hydraulické vodivosti. Výsledky laboratorního měření mohou být porovnávány s terénním měřením, pro které je laboratoř rovněž přístrojově vybavena.

lové skupiny

Cílovými skupinami služeb poskytovaných naší laboratoří jsou především společnosti zabývající se hodnocením ekologické a produkční funkce krajiny, které jsou přímo závislé na vodnímu režimu půd. Dále společnosti v zemědelském sektoru, které mohou využít laboratorní výstupy jako podklad pro přípravu plánů hydromelioračních opatření, závlah či odvodnění nebo monitoringu pohybu živin v půdě.

Naše služby

V souvislosti s prováděným výzkumem jsme schopni poskytovat následující služby:

 • stanovení retenčních křivek půdy (standardně v 6-ti bodech)
 • stanovení konkrétního bodu na retenční křivce
 • stanovení nasycené hydraulické vodivosti půdy
 • stanovení retenční kapacity půdy
 • stanovení plné vodní kapacity
 • určení objemové hmotnosti, specifické hmotnosti půdy a pórovitosti
 • stanovení maximální kapilární vodní kapacity
 • měření půdní vlhkosti (objemové nebo hmotnostní) gravimetricky i nepřímou metodou

 

Experimentální vybavení

 • pískový box pro stanovení bodů retenční křivky do 0,1 bar
 • písko-kaolinový vox pro stanovení bodů retenční křivky do 0,5 bar
 • přetlakový aparát pro stanovení bodů do retenční křivky do 15 bar
 • laboratorní permeametr
 • půdní vlhkoměry
 • půdní tenzometry různých velikostí