Kontakt

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Tel.: 233 109 022
E-mail: pivo@nullih.cas.cz

Kompetence

Výzkum je zaměřen především na studium mechanismů a optimalizaci procesů odstraňování problematických příměsí z vody. Těmi jsou např. látky pocházející z metabolické činnosti a rozkladu sinic a řas (tzv. AOM – algal organic matter) nebo mikropolutanty (pesticidy, halogenderiváty organických látek apod.). V rámci jejich efektivního odstraňování při úpravě vody se naše laboratoř zabývá studiem mechanismů koagulace (interakce polutantů s hydrolytickými produkty koagulačních činidel, vliv fyzikálně-chemických faktorů); tvorbou, charakterizací a separací agregátů (fyzikálně-chemické parametry, vliv hydrodynamických sil, sedimentace, filtrace atd.); adsorpcí mikropolutantů na aktivní uhlí (modelování procesů, kompetitivní adsorpce); studiem mechanismů vzniku vedlejších produktů desinfekce vody (DBPs – disinfection by-products). Součástí výzkumu je pokročilá analýza ve vodě přítomných znečišťujících příměsí (stanovení obsahu a charakteru organických látek, povrchového náboje, prvková analýza vodných vzorků, koncentrace mikropolutantů atd.). Činnost laboratoře spočívá nejen v základním výzkumu, ale zahrnuje i např. návrhy či optimalizace technologií úpravy vody.

lové skupiny

Cílovými skupinami služeb poskytovaných naší laboratoří jsou především vodohospodářské společnosti (provozovatelé úpraven a čistíren vody), podniky zabývající se vývojem nebo výrobou zařízení aplikovaných v technologii úpravy čištění vody, další subjekty z komerční, výzkumné a veřejné sféry zainteresované v dané problematice (znečištění vodních zdrojů, technologie úpravy vody).

Naše služby

V souvislosti s prováděným výzkumem jsme schopni poskytovat následující služby:

 • laboratorní analýzy vody / kapalných vzorků (obsah organického uhlíku - TOC, DOC; stanovení obsahu dusíku – TN; spektrofotometrická (ICP-OES; UV-VIS) a chromatografická (HPSEC/HPLC s DAD/RID/fluorescenční detekcí; GC-ECD/MS) stanovení
 • návrhy technologií úpravy vody (homogenizační míchání, agregační míchání; separační procesy – sedimentace, filtrace, flotace, membránové procesy; adsorpce na aktivním uhlí) v závislosti na charakteru surové vody
 • optimalizace stávajících technologií úpraven vody (reakční pH, typ a dávka koagulačního činidla, intenzita a doba míchání – sklenicové optimalizační zkoušky; nastavení filtračních cyklů; technologie procesu adsorpce)
 • technologické audity úpraven vody
 • školení a poradenská činnost v oboru úpravy vody (školení pracovníků úpraven vody, příprava projektových žádostí atd.)
 • optimalizace adsorpce mikropolutantů (pesticidy a sinicové toxiny) na aktivním uhlí

Analytické vybavení

 • analyzátory celkového organického uhlíku (TOC) a celkového dusíku (TN)
 • optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
 • UV-VIS spektrofotometry
 • SEC-HPLC chromatograf s detektorem s diodovým polem (DAD), fluorescenčním (FLD) a refraktometrickým (RID) detektorem
 • plynový chromatograf s hmotnostním detektorem (GC-MS) a detektorem elektronového záchytu (GC-ECD), vybavený headspace (HS) dávkovačem
 • kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem (TQ LC-MS)
 • µ-Raman mikroskop
 • skenovací elektronový mikroskop (SEM)

Sklenicová zkouška – optimalizace koagulace

Agregát tvořený interakcí organických látek a částic železa

Struktura granulovaného aktivního uhlí

Míchání při úpravě vody – měření rychlostního pole