Společná laboratoř

Úpravna vody U Sv. Trojice
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s.
Bylany 85
284 01 Kutná Hora

Kontakt

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Tel.: 233 109 022
E-mail: pivo@nullih.cas.cz

Kompetence

Společná výzkumná laboratoř Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., a Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a. s., která je situovaná přímo v areálu úpravny vody U Sv. Trojice, umožňuje přímou komunikaci vědeckých pracovníků s provozovatelem úpravny vody a zprostředkovává spojení základního výzkumu v oblasti úpravy pitné vody s aplikační sférou. Díky tomu je možné poznatky z výzkumu zavést přímo do praxe a zefektivnit a zjednodušit technologii úpravy pitné vody. Na základě v praxi ověřených výsledků je pak možné vybudovat technologické know-how uplatnitelné i na dalších úpravnách. Kromě toho má projekt společné laboratoře i edukativní cíle, tedy umožnit studentům vysokých škol propojit teoretické poznatky získané během studia s realitou poloprovozu a provozu a pomoci z nich vyškolit schopné budoucí zaměstnance vodohospodářských společností.

Výstavba společné laboratoře byla spolufinancována z výzkumného programu Strategie AV21 „Přírodní hrozby“.

lové skupiny

Cílovými skupinami služeb poskytovaných naší laboratoří jsou především vodohospodářské společnosti (provozovatelé úpraven a čistíren vody), podniky zabývající se vývojem nebo výrobou zařízení aplikovaných v technologii úpravy čištění vody, další subjekty z komerční, výzkumné a veřejné sféry zainteresované v dané problematice (znečištění vodních zdrojů, technologie úpravy vody).

Naše služby

Vybavení laboratoře a její umístění v areálu úpravny vody umožňuje poskytovat následující služby:

  • optimalizace stávajících technologií úpraven vody: (1) sklenicové optimalizační zkoušky - optimalizace reakčního pH, typu a dávky koagulačního činidla, intenzity a doby míchání; (2) kontinuální poloprovozní testy - ověření parametrů určených v předchozích "batch" testech, nastavení procesu sedimentace a filtračních cyklů – vše na reálné surové vodě z nádrže Vrchlice
  • ověřování laboratorní a poloprovozní optimalizace parametrů v reálném provozu úpravny
  • návrhy technologií úpravy vody: homogenizační míchání, agregační míchání; separační procesy – sedimentace, filtrace, flotace, membránové procesy; adsorpce na aktivním uhlí