Kontakt

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
doc. Petr Filip, CSc.
Tel.: 233 109 029
E-mail: filip@nullih.cas.cz

Kompetence

Skupina zabývající se reometrií (charakterizací nenewtonských materiálů) má mnohaleté zkušenosti jak na poli akademickém (četné příspěvky v renomovaných mezinárodních časopisech) tak aplikačním (výzkum konkrétních průmyslových materiálů).

Cílové skupiny

Cílovou skupinu představují průmyslové podniky, technologická centra i výzkumné ústavy zabývající se charakterizací nenewtonských materiálů, tj. organizace z oboru zpracování polymerních materiálů, potravinářského a kosmetického průmyslu.

Experimentální vybavení

  • Rotační reometry (Anton Paar MCR 501, Anton Paar MCR 702) vybavené jak různými geometriemi (deska-deska, deska-kužel, koncentrické válce) tak různými celami (elektroreologická typu deska-deska i s koncentrickými válci, magnetoreologická typu deska-deska vybavená přesným měřením intensity magnetického pole i teploty). Teplotní cela je osazena kamerou umožňující kontinuální záznam měření dané veličiny (včetně tahové (elongační) viskozity pomocí Sentmanatova implementovaného modulu). Rovněž je možno využít přesného Peltierova systému ohřevu (do zhruba 200 oC).
  • Dvoupístový kapilární reometr (Rosand RH 2200) je vybaven hubicemi o čtyřech různých průměrech (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mm) a rovněž pěti různými tlakovými snímači. Pro měření reologických charakteristik suspenzí lze využít hubice se šikmým nátokem.
  • Pomocí teplotního a chladícího lisu je možné připravit materiálové vzorky potřebných rozměrů ze surových polymerních granulátů, emulze a suspenze lze připravit pomocí vibračních, magnetických a ultrazvukových míchadel.
  • K analýze nanovlákenných materiálů je využíván skenovací elektronový mikroskop VEGA 3 firmy Tescan, k určení jejich hydrofilních či hydrofobních vlastností zařízení See System E.

Nabízené služby

Reologická analýza materiálů typu:

  • polymerní taveniny,
  • polymerní roztoky a suspenze,
  • kosmetické emulze,
  • potravinářské materiály, aj.

Reologickou analýzou rozumíme určení nejen smykové, ale v případě polymerních tavenin i elongační viskozity, rovněž poměr vazké a elastické složky (ztrátový a elastický modul). Měření lze provádět až do teploty zhruba 400oC. Rovněž můžeme provádět měření těchto veličin jak v elektrickém, tak i v magnetickém poli.

Výzkum materiálů zpracovávaných metodou elektrostatického zvlákňování z pozice reologické analýzy včetně hydrofilní či hydrofobní charakterizace.

Sentmanatův elongační reometr zabudovaný v rotačním reometru Anton Paar včetně ilustrativního polymerního vzorku

Koncentrický válec, geometrie rotačního reometru

Rotační reometr Anton Paar MCR 501 s pecí do 400 oC a zabudovanou kamerou