Hydrologie


Hydrologie se zabývá zákonitostmi oběhu vody na Zemi. Předmětem hydrologického výzkumu je výskyt vody, její cirkulace, prostorové rozložení, fyzikální a chemické charakteristiky a její vztah k živým organismům. Voda je přítomna ve všech přírodních sférách, proto se hydrologie jako vědní obor částečně překrývá s meteorologií, klimatologií, pedologií, geologií i ekologií. Nadbytek, nebo na druhé straně nedostatek vody, či její zhoršená kvalita jsou limitujícím faktorem řady lidských činností. Studium a predikce povodní, sucha a monitoring kvality vodních zdrojů proto mají značný význam pro lidskou společnost.

Hydrologická skupina na ústavu pro hydrodynamiku se zabývá několika tématy. Prvním tématem je pohyb vody v půdě. Nasycení půdního profilu je jedním z klíčových faktorů vzniku povodní a jeho znalost je základním stavebním kamenem hydrologických předpovědí. Druhým tématem je vliv klimatických změn na hydrologický režim toků na území ČR. Změna hydrologického režimu může zásadním způsobem ovlivnit hospodaření s vodními zdroji. Dlouhodobým projektem je pak podrobný hydroekologický monitoring v pramenných oblastech ČR, jehož cílem je co nejpřesnější kvantifikace všech vstupů do povodí a výstupů z něj.

Vybrané publikace

Hnilica, J., Hanel, M., Puš, V., 2017. Multisite bias correction of precipitation data from regional climate models. International Journal of Climatology 37(6), 2934-2946.

Oulehle, F., Chuman, To., Hruška, J., Krám, P., Mcdowell, W.H., Myška, O., Navrátil, T., Tesař, M., 2017. Recovery from acidification alters concentrations and fluxes of solutes from Czech catchments. Biogeochemistry 132(3), 251-272. 

Šípek, V., Tesař, M., 2017. Year-round estimation of soil moisture content using temporally variable soil hydraulic parameters. Hydrological Processes 31(6), 1438-1452. 

Šípek, V., Tesař, M., 2016. Validation of a mesoscale hydrological model in a small-scale forested catchment. Hydrology Research 47(1), 27-41.

Oulehle, F., Kopáček, J., Chuman, T., Černohous, V., Hůnová, I., Hruška, J., Krám, P., Lachmaová, Z., Navrátil, T., Štěpánek, P., Tesař, M., Christopher, E. D., 2016. Predicting sulphur and nitrogen deposition using a simple statistical method. Atmospheric Environment 140, 456-468. 

Šípek, V., Daňhelka, J., 2015. Modification of input datasets for the Ensemble Streamflow Prediction based on large scale climatic indices and weather generator. Journal of Hydrology 528, 720–733.

Navrátil, T., Shanley, J., Rohovec, J., Oulehle, F., Krám, P., Matoušková, Š., Tesař, M., Hojdová, M., 2015. Mercury in stream water at five Czech catchments across a Hg and S deposition gradient. Journal of Geochemical Exploration 158, 201–211.

Dohnal, M., Černý, T., Votrubová, J., Tesař, M., 2014. Rainfall interception and spatial variability of throughfall in spruce stand. Journal of Hydrology and Hydromechanics 62(4), 277-284.

Vogel, T., Dohnal, M., Dušek, J., Votrubová, J., Tesař, M., 2013. Macroscopic modeling of plant pater uptake in a forest stand involving root-mediated soil water redistribution. Vadose Zone Journal 12(1).

Hnilica, J., Puš, V., 2013. Linear methods for the statistical transformation of daily precipitation sums from regional climate models. Theoretical and Applied Climatology 111(1-2), 29–36.

 

Nabízená témata diplomových a disertačních prací

  • Vyhodnocení monitoringu vodního režimu půdy na lokalitách v NP Šumava
  • Intercepční proces lesního porostu
  • Vyhodnocení změn vodního režimu v důsledku dlouhodobého vývoje vegetačního krytu
  • Analýza složek sluneční radiace na lokalitě v CHKO Šumava