Od doby Mezinárodní hydrologické dekády (MHD) 1965 – 1974, která byla realizována v rámci programu UNESCO, bylo zřízeno množství experimentálních povodí zaměřených na studium hydrologických procesů v měřítku povodí. Jen dobře definovaná malá povodí přístrojově vybavená na vysoké úrovni mohou poskytnout podklady pro komplexní výzkum fyzikálních, chemických a biologických procesů. Malá experimentální hydrologická povodí tak představují multidisciplinární přírodní laboratoře. Existence dlouhodobého pozorování v malých experimentálních povodích nabývá na významu ve světle vlivu změn přírodního prostředí (např. změny klimatu nebo antropogenních vlivů), což s sebou například přináší potřebu čelit nestacionaritám hydrologických procesů.

Výzkumné aktivity


Ústav pro hydrodynamiku má dlouhou tradici ve studiu hydrologických procesů v měřítku malého povodí – základní hydrologický výzkum v povodí Volyňky na Šumavě byl zahájen v rámci MHD a od roku 1975 probíhá kontinuální monitoring na malém zalesněném povodí Liz (http://ne-friend.bafg.de/servlet/is/17796/) do současnosti. Hydrologický výzkum byl postupně doplněn o výzkum geochemický a hydropedologický a byl převeden na plně automatický s dálkovým přenosem dat. V současné době probíhá komplexní hydrologický, hydropedologický a geochemický monitoring na povodí Liz v CHKO Šumava (0,99km2) a Modrý potok v KRNAP (2,62 km2). Dále jsou sledovány tři lokality v centrální oblasti NP Šumava s odlišným vegetačním krytem. Pro potřeby kvantifikace množství vody a znečišťujících látek vstupujících do ekosystému formou depozice z větrem hnané nízké oblačnosti a mlhy byl vybudován monitorovací systém na Šumavě, v Jizerských horách a v Krkonoších.  Velká pozornost je zaměřena na detailní monitoring stavu a množství vody v nenasycené zóně. Pro tyto účely jsou osazeny na Šumavě automatizované systémy na sledování potenciálu půdní vody a objemové vlhkosti. Pro aplikaci metody vodní bilance lesního patra a pro potřeby ocenění intercepce lesa byly osazeny v horské oblasti Šumavy, Jizerských hor a Krkonoš automatizované systémy pro paralelní monitoring srážek na volné ploše a pro měření podkorunových srážek. V horské oblasti Krkonoš (pramenná oblast Úpy) je realizován a provozován originální systém včasného varování před přívalovými povodněmi, který je založen na nových poznatcích o gravitačně destabilizovaném proudění vody v nenasycené zóně půdního profilu.