Jedním z problémů spojených s výzkumem a predikcí klimatu jsou systematické chyby obsažené ve výstupech globálních a regionálních klimatických modelů. Nejvíce negativně ovlivněnou veličinou jsou srážkové úhrny, které jsou zároveň prioritním vstupem do navazujících hydrologických či jiných studií. Statistická transformace globálních dat na specifické podmínky zkoumané lokality je nedílným předpokladem k tomu, aby následné studie byly schopny poskytovat věrohodné výsledky.

 

Výzkumné aktivity


Pro řešení uvedených problémů je používána široká paleta nástrojů matematické statistiky. Těžištěm je studium pravděpodobnostního rozložení zkoumaných veličin (např. jádrové odhady hustoty) a především možností vzájemných transformací jednotlivých rozdělení. Dále je využíván aparát analýzy časových řad a celá řada dalších technik jako jsou analýza rozptylu, korelační analýza, profilové analýzy atd. Pro studium vícerozměrných datových struktur jsou využívány analýzy hlavních komponent, kanonické korelace a další techniky.