Vodní zdroje jsou stále více ovlivňovány činností člověka a vystaveny změnám klimatu. Následkem těchto vlivů dochází k častějším výskytům extrémních hydrologických jevů (povodně a období sucha). Z tohoto důvodu je potřeba na tyto změny adaptovat metody dosud používané ve vodním hospodářství. Detailní modelování hydrologického cyklu a jeho komponent umožňuje popis nastávajících změn, jejich předpověditelnost a posouzení vhodnosti případných opatření ke zmírnění jejich dopadů. Významnou oblastí v tomto úsilí je modelování prostorové distribuce vody a následné určení nejohroženějších regionů. Co nejpřesnější charakteristika nasycení území vláhou spolu s vybranými vstupními podmínkami (využití území, odběry vody a klima) mají pak zásadní vliv na množství a časové rozložení odtoku.


Výzkumné aktivity

Zpřesnění simulací srážko-odtokových procesů pomocí semi-distribuovaných, resp. distribuovaných hydrologických modelů (hydroekologický model SWIM) které umožňují simulovat povodí v hydrologicky homogenních jednotkách vytvořených pomocí GIS aplikací. Výsledky modelování hydrologických jevů v povodí jsou využity k propojení výstupů z modelu srážko-odtokového do modelu hydraulického. Dále je:

  • prováděna identifikace antropogenních a klimatických vlivů na vodní režim toků,
  • prováděn odhad parametrů modelu z vlastností půdního profilu, ze zmapovaných typů porostů, z podílu evapotranspirace na odtoku,
  • studován vliv vývoje vegetačního krytu na změny průtoku v delším časovém období,
  • zkoumán vliv změn ve způsobu užívání pozemků na zvýšení extremality průtoků a navrhovány alternativní scénáře využití území,
  • testována vhodnost různých simulačních přístupů, výsledky jsou porovnávány s měřenými hodnotami průtoků, evapotranspirace, obsahu vody v půdě a hladin podzemní vody,
  • studován dopad klimatické změny na hydrologický režim s využitím dat z globálních (ECHAM4 a HadCM3) a regionálních (REMO) klimatických modelů, vyvíjena a testována metoda pro střednědobé pravděpodobnostní hydrologické předpovědi.