Chcete se stát součástí Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.?

Nabídka témat diplomových a doktorských prací a postdoktorandských pozic pro studenty a absolventy vysokých škol přírodovědného, chemického nebo technického zaměření ve spolupráci s vysokými školami:

UK, ČVUT, VŠCHT a ČZU v Praze, UTB ve Zlíně.

Aktuální témata výzkumu:

Hydrologie:

 • Modelování změn hydrologického cyklu v závislosti na změně vstupních podmínek (využití území, klimatická změna)
 • Vyhodnocení monitoringu vodního režimu půdy na lokalitách s různou mírou zasažení kůrovcovou kalamitou
 • Intercepční proces lesního porostu
 • Analýza složek sluneční radiace na lokalitě v CHKO Šumava

Reologie:

 • Reologické vlastnosti roztoků syntetických polymerů, biopolymerů, polymerních roztoků s obsahem nanočástic, či emulzí.
 • Charakterizace reologických vlastností polymerů v závislosti na jejich molekulární struktuře
 • Modelování reologických vlastností polymerních roztoků pomocí konstitutivních modelů
 • Vliv molekulové hmotnosti polymerních roztoků na proces elektrostatického zvlákňování
 • Vliv složení kosmetických emulzí na jejich reologické a senzorické vlastnosti

Mechanika tekutin a tekutých soustav:

 • Proudění a čerpání směsí v průmyslových aplikacích = hydraulická doprava sypanin v potrubí
 • Optické, akustické, tomografické měřící metody pro vnitřní strukturu dvoufázových proudění
 • Možnosti a limity radiometrických metod při určování struktury a koncentrace dvou a vícefázových směsí
 • Využití – modifikace laserového anemometru pro měření rychlosti (sedimentační) tuhé fáze a rychlosti okolní kapalné fáze ve vertikální trubici
 • Modelování vícefázového proudění a modelování obtékání lopatky míchadla

Úprava vody:

 • Koagulace přírodních organických látek
 • Adsorpce mikropolutantů a organických látek
 • Oxidace obtížně odstranitelných organických látek
 • Tvorba vedlejších produktů desinfekce vody
 • Tvorba a separace agregátů
 • Technologie úpravy vody (koagulace, flokulace, sedimentace, filtrace)

Více informací: pivokonska@nullih.cas.cz