Emulse (např. tělová mléka) představují jednu z nejdůležitějších skupin kosmetických výrobků. Jejich úspěch na trhu není dán pouze splněním odborných nároků na nabízené produkty, ale též zákazníky požadovanými senzorickými vlastnostmi. Senzorická analýza se tedy neodmyslitelně podílí na charakterizaci těchto výrobků. Členové senzorických komisí tak ohodnocují takové vlastnosti, jako jsou roztíratelnost, pocity během i po nanášení kosmetických produktů, aj. Rovněž posuzují nepříznivé vjemy výrobku na spotřebitele bez ohledu na to, zda výrobek jinak splňuje odborná kritéria (např. lékařská) na něj kladená.

Ukazuje se, že posuzování senzorických vlastností je jak časově, tak finančně velice náročné. Navíc s každou, byť sebemenší změnou složení výrobku, je zapotřebí celý senzorický proces opakovat. To vyvolává otázku, zda klasicky prováděnou senzorickou analýzu nelze do jisté míry nahradit jinými, časově i finančně, úspornějšími metodami.

Zde se nabízí instrumentální přístup, který samozřejmě nemůže pojmout senzorickou analýzu v plném jejím celku, ale dokáže mnohé její body úspěšně nahradit. Jedním z vhodných kandidátů je reologická analýza, která vykazuje tři příznivé rysy: je relativně levná, poměrně rychlá a navíc nezbytná pro správnou charakterizaci a návrh zpracovatelského procesu zkoumaného výrobku. Reologické veličiny (jako např. smyková viskozita) je možné popsat empiricky a hodnoty parametrů použitých reologických modelů je pak možno usouvztažnit se senzorickými ukazateli.