Povrchové zdroje mohou uhliobsahovat celou řadu polutantů. Při sezónním masovém rozvoji sinic a řas dochází ke zvýšení koncentrace tzv. AOM (Algal Organic Matter) v surové vodě. Především nízkomolekulární peptidová složka AOM je však konvenční úpravou vody pomocí  koagulace/flokulace odstraňována s velmi nízkou účinností. Zbytkové koncentrace AOM v upravené vodě následně způsobují celou řadu problémů, z nichž nejvýznamnější je pravděpodobně tvorba vedlejších produktů desinfekce vody (DBPs - Disinfection By-Product), které se řadí mezi prokázané či domnělé karcinogeny. Vedle těchto zjevných negativních účinků byl také prokázán významný inhibiční vliv nízkomolekulární složky AOM na adsorpci antropogenních mikropolutantů (pesticidů, léčiv atd.). Z uvedených důvodů je zřejmé, že je třeba hledat další metody pro účinné odstranění AOM peptidů při úpravě vody. Jednou z takových potenciálně vhodných metod je adsorpce na aktivním uhlí (AU).


Výzkumné aktivity

  • teststudium kompetitivní adsorpce AOM na aktivním uhlí (rovnovážné a kinetické adsorpční experimenty, experimenty na předem zatíženém uhlí)
  • studium vlivu vlastností AOM (složení, molekulová hmotnost, povrchový náboj, distribuce funkčních skupin, struktura molekuly atd.) a AU (velikostní distribuce pórů, povrchový náboj atd.) na účinnost adsorpce
  • studium mechanismů adsorpce AOM a mikropulutantů (elektrostatické interakce, hydrofobní interakce, vodíkové vazby)
  • studium inhibice adsorpce mikropolutantů nízkomolekulární složkou AOM (kompetititní adsorpce)
  • modelování procesu adsorpce pomocí experimentálních adsorpčních isoterem pro AOM a vybrané mikropolutanty na různých typech aktivního uhlí
  • návrhy adsorpčních technologií pro úpravny vody