kolonaTvorba separovatelné suspenze pomocí koagulace/flokulace je často používána pro odstranění koloidních nečistot (částic) při úpravě vody. Vlastnosti vznikajících vloček (agregátů) jsou ovlivněny fyzikálně-chemickými parametry (typ a dávka koagulačního činidla, pH, KNK4,5, teplota) a hydrodynamickými podmínkami (především velikost a distribuce gradientu rychlosti), které jsou primárně určeny geometrií míchací nádrže a tvarem a rychlostí míchadla. Vlastnosti agregátů mají značný vliv na jejich následnou separaci. Např. relativně malé a husté agregáty mohou značně zvýšit účinnost pískové filtrace díky jejich silné přilnavosti na povrchu zrn filtrační náplně. Naopak, velké, husté a pevné (tj. odolné proti rozbíjení) agregáty mohou být vytvářeny pro separaci sedimentací. Pokud je však písková filtrace použita pro separaci posledně jmenované suspenze, velké agregáty vytvoří na povrchu filtru nežádoucí vrstvu, která brání ostatním agregátům pronikat do filtračního lože. Aby bylo možné tvorbu agregátů optimalizovat, je důležité pochopit mechanismy agregace a vývoj vlastností agregátů v závislosti na zmíněných fyzikálně-chemických a hydrodynamických podmínkách.


Výzkumné aktivity

  • vločkyobjasnění vlivu fyzikálně-chemických parametrů (dávka a typ koagulačního činidla, koncentrace a složení odstraňovaných příměsí, pH, KNK4,5, teplota) na koagulaci/flokulaci
  • měření a popis vlastností (velikost, struktura, porosita, tvar) agregátů tvořených při úpravě vody
  • studium vlivu hydrodynamických sil (velikost, doba působení a distribuce gradientu rychlosti) na vlastnosti agregátů tvořených míchacích zařízeních s různou geometrií
  • popis vlivu vlastností agregátů na jejich následnou separaci pískovou filtrací a/nebo sedimentací
  • modelování kinetiky agregace
  • optimalizace procesů agregace v laboratorních, poloprovozních a provozních podmínkách
  • návrhy technologií pro tvorbu a separaci agregátů při úpravě vody