Hydrologie


Hydrologie se zabývá zákonitostmi oběhu vody na Zemi. Předmětem hydrologického výzkumu je výskyt vody, její cirkulace, prostorové rozložení, fyzikální a chemické charakteristiky a její vztah k živým organismům. Voda je přítomna ve všech přírodních sférách, proto se hydrologie jako vědní obor částečně překrývá s meteorologií, klimatologií, pedologií, geologií i ekologií. Nadbytek, nebo na druhé straně nedostatek vody, či její zhoršená kvalita jsou limitujícím faktorem řady lidských činností. Studium a predikce povodní, sucha a monitoring kvality vodních zdrojů proto mají značný význam pro lidskou společnost.

Hydrologická skupina na Ústavu pro hydrodynamiku se dlouhodobě věnuje především monitoringu a modelování hydrologických procesů. Hydrologický monitoring probíhá jednak v pramenných oblastech Šumavy, v současné době je rozšiřován také na zemědělská povodí v oblasti středních Čech. Cílem monitoringu je získávání základních poznatků a datových podkladů o hydrologických procesech. Tato data jsou pak základem pro vývoj nových hydrologických modelů a ověřování vědeckých hypotéz o sledovaných procesech. V poslední době je pozornost je věnována především monitoring a modelování nasycení půdy a jejímu vlivu na formování odtoku z povodí.

Kofroňová J., Šípek V., Hnilica J., Vlček L., Tesař M. (2021). Canopy interception estimates in a Norway spruce forest and their importance for the hydrological modelling. Hydrological Sciences Journal. (online fisrt)

Vlček, L., Šípek, V., Kofroňová, J., Kocum, J., Doležal, T., Janský, B. (2021). Runoff formation in a catchment with Peat bog and Podzol hillslopes. Journal of Hydrology. 593(February), 125633.

Šípek, V., Hnilica, J., Vlček, L., Hnilicová, S., Tesař, M. (2020). Influence of vegetation type and soil properties on soil water dynamics in the Šumava Mountains (Southern Bohemia). Journal of Hydrology. 582(March), 124285.

Hnilica, J., Hanel, M., Puš, V. (2019). Technical note: Changes in cross- and auto-dependence structures in climate projections of daily precipitation and their sensitivity to outliers. Hydrology and Earth System Sciences. 23(3), 1741–1749.

Šípek, V., Jačka L., Seyedsadr, S., Trakal, L. (2019). Manifestation of spatial and temporal variability of soil hydraulic properties in the uncultivated Fluvisol and performance of hydrological model. Catena. 182(November), 104119.

Jačka, L., Trakal, L., Ouředníček, P., Pohořelý, M., Šípek, V. (2018). Biochar presence in soil significantly decreased saturated hydraulic conductivity due to swelling. Soil & Tillage Research. 184(December), 181–185.

Hnilica, J., Hanel, M., Puš, V. (2017). Multisite bias correction of precipitation data from regional climate models. International Journal of Climatology. 37(6), 2934–2946.

Oulehle, F., Chuman, T., Hruška, J., Krám, P., McDowell, W. H., Myška, O., Navrátil, T., Tesař, M. (2017). Recovery from acidification alters concentrations and fluxes of solutes from Czech catchments. Biogeochemistry. 132(3), 215–272.

Šípek, V., Tesař, M. (2017). Year–round estimation of soil moisture content using temporally variable soil hydraulic parameters. Hydrological Processes. 31(6), 1438–1452.

  • Mgr. Michael Hofbauer, téma disertační práce: Retence vody v zemědělsky využívaných územích
  • Mgr. Jiří Kocum, téma disetarční práce: Dynamika půdní vody v kontextu půdních vlastností a změny klimatu
  • Mgr. Jitka Kofroňová, téma disertační práce: Vyhodnocení výparu v malých povodích 
  • Mgr. Marek Purm, téma disrteační práce: Možnosti propojení modelu SWAT s hydrogeologickými modely
  • Mgr. Nikol Zelíková, téma disertační práce: Vliv vegetačního krytu a půdních vlastností na režim půdní vody

  • IDF - software pro výpočet IDF křivek (Intensity Duration Frequency) z minutových srážkových záznamů - aplikace obsahuje uživatelské instrukce
 
  • LOOP - software pro zpracování surových výstupů z dataloggerů - aplikace obsahuje uživatelské instrukce