Hydrologie


Hydrologie se zabývá zákonitostmi oběhu vody na Zemi. Nadbytek, nebo na druhé straně nedostatek vody, či její zhoršená kvalita jsou limitujícím faktorem řady lidských činností. Studium a predikce povodní, sucha a monitoring kvality vodních zdrojů proto mají značný význam pro lidskou společnost. Výzkum Oddělení hydrologie na Ústavu pro hydrodynamiku je tematicky spjat především s vodou v půdě. Zaměřujeme se na studium faktorů ovlivňujících prostorové a časové změny v nasycení půdy a jejímu vlivu na formování odtoku z povodí. Dlouhodobě se věnujeme experimentálnímu monitoringu a modelování hydrologických procesů. Hydrologický monitoring probíhá především v pramenných oblastech českých pohoří (Šumava, Krkonoše), v současné době je však rozšiřován také na zemědělská povodí v oblasti Polabí. Přesná data z experimentálních lokalit slouží jako podklad pro počítačové modelování. To nám umožňuje předpovídat dopady budoucích změn, ať už klimatických či krajině-ekologických, na dostupnost vody a posuzovat efektivitu přijímaných opatření. Naším cílem je prohloubení poznatků, které přispějí k zajištění dostatečného množství vody pro potřeby člověka a příjemného prostředí pro život.

Hofbauer, M., Kincl, D., Vopravil, J., Kabelka, D., Vráblík, P. (2023). Preferential Erosion of Soil Organic Carbon and Fine-Grained Soil Particles—An Analysis of 82 Rainfall Simulations. Agronomy. 13(1), 217.
 
Vlček, L., Šípek, V., Zelíková, N., Čáp, P., Kincl, D., & Vopravil, J. (2022). Water retention and infiltration affected by conventional and conservational tillage on a maize plot; rainfall simulator and infiltrometer comparison study. Agricultural Water Management, 271, 107800.

Kofroňová J., Šípek V., Hnilica J., Vlček L., Tesař M. (2021). Canopy interception estimates in a Norway spruce forest and their importance for the hydrological modelling. Hydrological Sciences Journal. 66(7), 1233-1247.

Vlček, L., Šípek, V., Kofroňová, J., Kocum, J., Doležal, T., Janský, B. (2021). Runoff formation in a catchment with Peat bog and Podzol hillslopes. Journal of Hydrology. 593(February), 125633.

Šípek, V., Hnilica, J., Vlček, L., Hnilicová, S., Tesař, M. (2020). Influence of vegetation type and soil properties on soil water dynamics in the Šumava Mountains (Southern Bohemia). Journal of Hydrology. 582(March), 124285.

Hnilica, J., Hanel, M., Puš, V. (2019). Technical note: Changes in cross- and auto-dependence structures in climate projections of daily precipitation and their sensitivity to outliers. Hydrology and Earth System Sciences. 23(3), 1741–1749.

Šípek, V., Jačka L., Seyedsadr, S., Trakal, L. (2019). Manifestation of spatial and temporal variability of soil hydraulic properties in the uncultivated Fluvisol and performance of hydrological model. Catena. 182(November), 104119.

Jačka, L., Trakal, L., Ouředníček, P., Pohořelý, M., Šípek, V. (2018). Biochar presence in soil significantly decreased saturated hydraulic conductivity due to swelling. Soil & Tillage Research. 184(December), 181–185.

Hnilica, J., Hanel, M., Puš, V. (2017). Multisite bias correction of precipitation data from regional climate models. International Journal of Climatology. 37(6), 2934–2946.

Oulehle, F., Chuman, T., Hruška, J., Krám, P., McDowell, W. H., Myška, O., Navrátil, T., Tesař, M. (2017). Recovery from acidification alters concentrations and fluxes of solutes from Czech catchments. Biogeochemistry. 132(3), 215–272.

Šípek, V., Tesař, M. (2017). Year–round estimation of soil moisture content using temporally variable soil hydraulic parameters. Hydrological Processes. 31(6), 1438–1452.

  • Mgr. Michael Hofbauer, téma disertační práce: Retence vody v zemědělsky využívaných územích
  • Mgr. Jiří Kocum, téma disetarční práce: Dynamika půdní vody v kontextu půdních vlastností a změny klimatu
  • Mgr. Marek Purm, téma disertační práce: Možnosti propojení modelu SWAT s hydrogeologickými modely
  • Mgr. Nikol Zelíková, téma disertační práce: Vliv vegetačního krytu a půdních vlastností na režim půdní vody

  • IDF - software pro výpočet IDF křivek (Intensity Duration Frequency) z minutových srážkových záznamů - aplikace obsahuje uživatelské instrukce
  • LOOP - software pro zpracování surových výstupů z dataloggerů - aplikace obsahuje uživatelské instrukce