Hydrologie


Hydrologie se zabývá zákonitostmi oběhu vody na Zemi. Předmětem hydrologického výzkumu je výskyt vody, její cirkulace, prostorové rozložení, fyzikální a chemické charakteristiky a její vztah k živým organismům. Voda je přítomna ve všech přírodních sférách, proto se hydrologie jako vědní obor částečně překrývá s meteorologií, klimatologií, pedologií, geologií i ekologií. Nadbytek, nebo na druhé straně nedostatek vody, či její zhoršená kvalita jsou limitujícím faktorem řady lidských činností. Studium a predikce povodní, sucha a monitoring kvality vodních zdrojů proto mají značný význam pro lidskou společnost.

Hydrologická skupina na ústavu pro hydrodynamiku se zabývá několika tématy. Prvním tématem je pohyb vody v půdě. Nasycení půdního profilu je jedním z klíčových faktorů vzniku povodní a jeho znalost je základním stavebním kamenem hydrologických předpovědí. Druhým tématem je vliv klimatických změn na hydrologický režim toků na území ČR. Změna hydrologického režimu může zásadním způsobem ovlivnit hospodaření s vodními zdroji. Dlouhodobým projektem je pak podrobný hydroekologický monitoring v pramenných oblastech ČR, jehož cílem je co nejpřesnější kvantifikace všech vstupů do povodí a výstupů z něj.

Vlček, L., Šípek, V., Kofroňová, J., Kocum, J., Doležal, T., Janský, B. (2020). Runoff formation in a catchment with Peat bog and Podzol hillslopes. Journal of Hydrology. (early view)

Šípek, V., Hnilica, J., Vlček, L., Hnilicová, S., Tesař, M. (2020). Influence of vegetation type and soil properties on soil water dynamics in the Šumava Mountains (Southern Bohemia)Journal of Hydrology582(March), 124285.

Šípek, V., Jačka L., Seyedsadr, S., Trakal, L. (2019). Manifestation of spatial and temporal variability of soil hydraulic properties in the uncultivated Fluvisol and performance of hydrological model. Catena 182(November), 104119.

Kofroňová, J., Tesař, M., Šípek, V. (2019). The influence of observed and modelled net longwave radiation on the rate of estimated potential evapotranspiration. Journal of Hydrology and Hydromechanics 67(3), 280288.

Hnilica, J., Hanel, M., Puš, V. (2019). Technical note: Changes in cross- and auto-dependence structures in climate projections of daily precipitation and their sensitivity to outliers. Hydrology and Earth System Sciences 23(3), 17411749.

Jačka, L., Trakal, L., Ouředníček, P., Pohořelý, M., Šípek, V. (2018). Biochar presence in soil significantly decreased saturated hydraulic conductivity due to swelling. Soil & Tillage Research 184(December), 181185.

Hnilica, J., Hanel, M. Puš, V. (2017). Multisite bias correction of precipitation data from regional climate models. International Journal of Climatology 37(6), 29342946.

Oulehle, F., Chuman, T., Hruška, J., Krám, P., Mcdowell, W.H., Myška, O., Navrátil, T., Tesař, M. (2017). Recovery from acidification alters concentrations and fluxes of solutes from Czech catchments. Biogeochemistry 132(3), 251272.

Šípek, V., Tesař, M. (2017). Year-round estimation of soil moisture content using temporally variable soil hydraulic parameters. Hydrological Processes 31(6), 14381452.

Šípek, V., Tesař, M. (2016). Validation of a mesoscale hydrological model in a small-scale forested catchment. Hydrology Research 47(1), 2741.

Oulehle, F., Kopáček, J., Chuman, T., Černohous, V., Hůnová, I., Hruška, J., Krám, P., Lachmaová, Z., Navrátil, T., Štěpánek, P., Tesař, M., Christopher, E. D. (2016). Predicting sulphur and nitrogen deposition using a simple statistical method. Atmospheric Environment 140, 456468. 

Šípek, V., Daňhelka, J. (2015). Modification of input datasets for the Ensemble Streamflow Prediction based on large scale climatic indices and weather generator. Journal of Hydrology 528, 720–733.

Navrátil, T., Shanley, J., Rohovec, J., Oulehle, F., Krám, P., Matoušková, Š., Tesař, M., Hojdová, M. (2015). Mercury in stream water at five Czech catchments across a Hg and S deposition gradient. Journal of Geochemical Exploration 158, 201–211.

  • Mgr. Jitka Kofroňová
  • Ing. Ondřej Šebek
  • Mgr. Nikol Zelíková
 

Nabízená témata diplomových a disertačních prací

  • Modelování změn hydrologického cyklu v závislosti na změně vstupních podmínek (využití území, klimatická změna)
  • Vyhodnocení monitoringu vodního režimu půdy na lokalitách s různou mírou zasažení kůrovcovou kalamitou
  • Intercepční proces lesního porostu
  • Analýza složek sluneční radiace na lokalitě v CHKO Šumava