Adsorpce


Adsorpce na aktivním uhlí je při úpravě vody využívána především pro odstraňování koagulací neodstranitelných nízkomolekulárních mikropolutantů, zbytkových organických látek – prekursorů vedlejších produktů desinfekce vody, tzv. DBPs (DBPs – disinfection by products), sinicových toxinů a látek ovlivňujících organoleptické vlastnosti vody (barva, zápach, chuť). V rámci našeho výzkumu se zaměřujeme především na eliminaci organických látek produkovaných fytoplanktonem (AOM – algal organic matter) a mikropolutantů. Svou pozornost soustředíme na posouzení účinnosti jejich adsorpce na různých druzích aktivního uhlí i na alternativních sorbentech (např. sorbenty na bázi TiO2), včetně detailní charakterizace těchto sorbentů, dále na zjišťování vlivu různých faktorů adsorpce, zejména vlastností roztoku, na její průběh a účinnost a v neposlední řadě na identifikaci a popis při adsorpci se uplatňujících mechanismů. Zásadní laboratorní zjištění ověřujeme na poloprovozních modelech a následně ve spolupráci s úpravnami vody aplikujeme v reálných provozech.

Výzkumné aktivity

  • Optimalizace procesu adsorpce AOM a antropogenních mikropolutantů (pesticidy, per a polyfluorované organické látky atd.) na aktivním uhlí
  • Výzkum vlivu jednotlivých faktorů adsorpce na účinnost odstraňování AOM a antropogenních mikropolutantů
  • Výzkum kompetitivní adsorpce mezi AOM s antropogenními mikropolutanty
  • Výzkum adsorpce AOM a antropogenních mikropolutantů na směsných sorbentech
  • Charakterizace aktivního uhlí jako adsorbentu používaného k eliminaci AOM
  • Vývoj a posuzování účinnosti adsorpce nových druhů adsorbentů