Charakterizace reologických vlastností polymerů v závislosti na jejich molekulární struktuře


Ověření správnosti měření elongační viskozityPrůmyslová aplikovatelnost polymerních materiálů spočívá zejména v jejich reologických vlastnostech. V daném typu procesu (vytlačování, vyfukování, vstřikování, tváření) hrají konkrétní reologické vlastnosti (smyková viskozita, tahová viskozita, poměr elastické a smykové složky) větší nebo menší roli. Reologické vlastnosti polymerů jsou dány zejména jejich molekulární strukturou (například pro lineární nízko hustotní polyetylén LLDPE je závislost ustálené jednoosé tahové viskozity na rychlosti tahové deformace monotónní (se vzrůstající tahovou rychlostí viskozita klesá) na rozdíl od nízko hustotního polyetylenu LDPE, který má rozvětvenou molekulární strukturu – v tomto případě ustálená jednoosá tahová viskozita začne s rostoucí rychlostí tahové deformace nejprve stoupat až do maxima, od kterého dále monotónně klesá). Reologické vlastnosti polymerů jsou dány zejména jejich molekulární hmotností, polydisperzitou a topologií molekuly, která může být lineární, větvená (různý typ a míra větvení) a zesíťovaná (popř. částečně zesíťovaná).

Výzkumné aktivity

A device for measurement of elongational viscosity housed in a rotational rheometerNaším záměrem je studium vlivu molekulární struktury polymeru na jeho reologické vlastnosti, které silně ovlivňují zpracovatelnost materiálu a vlastnosti finálního výrobku. Zvláště se pak zaměřujeme na měření tahové viskozity a oscilačního toku v silně nelineární oblasti, které se zdají být nejslibnější cestou pro kvantifikaci nelineárního chování polymerů dané jejich molekulární strukturou.