Hydrologický monitoring


Hydrologický monitoring

Hydrologický monitoring je základním předpokladem pro poznání koloběhu vody v krajině a pro popis a vyčíslení procesů, které se na zmíněném koloběhu podílejí. V průběhu Mezinárodní hydrologické dekády (1965–1974) bylo zřízeno velké množství experimentálních povodí zaměřených na studium hydrologických procesů právě v tomto měřítku. Dobře definovaná malá povodí, která jsou přístrojově vybavená na vysoké úrovni, poskytují cenné podklady pro komplexní výzkum fyzikálních, chemických a biologických procesů. Jedná se tedy o multidisciplinární „přírodní laboratoře“. Existence dlouhodobého pozorování v takových povodích nabývá na významu i díky vlivu změn přírodního prostředí (např. změny klimatu nebo antropogenních vlivů). V současné době pak dochází k výraznému posunu sledovaných veličin od těch základních stavových, které charakterizují množství přítomné nebo proudící vody (srážky, odtok, hladina podzemní vody apod.), k detailnímu popisu vody, která se na dané lokalitě nachází, ve smyslu jejího stáří a původu.

Hlavní experimentální lokality

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., má dlouhou tradici ve studiu hydrologických procesů v měřítku malého povodí. Základní hydrologický výzkum v povodí Volyňky na Šumavě byl zahájen v rámci Mezinárodní hydrologické dekády a od roku 1975 zde probíhá kontinuální monitoring. Toto malé zalesněné povodí Liz je součástí evropské sítě malých experimentálních povodí ERB. Hydrologický výzkum zde byl postupně doplněn o výzkum geochemický a hydropedologický a byl převeden na plně automatický s dálkovým přenosem dat.

Další lokalitou s detailním monitoringem je povodí Rokytky nacházející se v horní části povodí Vydry (Šumava). Specifikem této lokality je výskyt různých typů zamokřených povrchů. Zde se naše aktivity soustředí na studium formování odtoku a reakce povodí na srážku. Sleduje se např. vlhkost a teplota půdy, výška hladiny podzemní vody, průtok, vybrané fyzikální a chemické vlastnosti povrchové a podzemní vody. Doplňková měření především klimatických parametrů (srážky, teplota a vlhkost vzduchu, radiace apod.) pro oblast Šumavy jsou získávána na našich stanicích na Roklanu, Poledníku, Mokrůvce, Březníku, Jezerní hoře, Vysokém Stolci a na Hraběcí cestě.

Odlišné přírodní podmínky panují na naší další lokalitě v Polabí u obce Velký Osek. Propustné půdy, vysoká průměrná teplota vzduchu a nízké úhrny srážek jsou příčinou často velmi proschlého půdního profilu. Zde je náš monitoring zaměřen na distribuci srážkové vody, výpar a spotřebu vody vegetací. Od léta 2023 získáváme podrobná data z nově instalovaného výparoměru, o rok dříve bylo zahájeno měření mízního toku v místních lesích.

Přehled lokalit a sledovaných parametrů můžete také nalézt v naší databázi: HydroMetaData