Hydrologie půdy a rostlin


Množství vody v půdě představuje klíčový faktor, který rozhoduje o rozdělení srážek mezi odtok, výpar (evapotranspiraci) a dotaci podzemní vody (perkolaci). Celkový objem vody vázaný v půdě je sice oproti jiným zásobárnám nepoměrně menší, ale díky svému významnému vlivu na koloběh vody, energie a na biogeochemické cykly představuje podstatnou složku celého systému. Distribuce vody v půdním profilu je přitom ovlivněna celou řadou činitelů, které zahrnují geologické podloží, topografii terénu, využití území, vegetační pokryv i klima oblasti. Právě kombinace těchto faktorů, které jsou samy o sobě značně variabilní, způsobuje vysokou časovou i prostorovou proměnlivost množství půdní vody. V rámci našeho výzkumu se zabýváme popisem režimu půdní vody pod rozdílnými porosty s důrazem na odlišné chování území v obdobích nedostatku a nadbytku vláhy.

Ve zkratce:

Zkoumáme souvislosti mezi vegetačním pokryvem, klimatem a množstvím vody v půdě.

Spojitost s klimatickou změnou:

Očekávané změny klimatických podmínek povedou ke změně druhového složení našich lesů a k častějšímu výskytu meteorologických anomálií, což povede ke změnám v koloběhu vody v krajině.

Společenská relevance:

Naším cílem je zjistit, jak se díky změnám ve vegetačním krytu změní množství vody v krajině využitelné pro společnost.

Výzkumné aktivity

  • Proměnlivost režimu a zdrojů půdní vody pod různou vegetací a v různých klimatických podmínkách
  • Časově proměnné hydraulické vlastnosti půd a jejich vliv na klimatické projekce
  • Separace/Analýza složek výparu v lesních porostech
  • Vliv zemědělského managementu na retenci vody v půdě a zásobování plodin vodou
  • Vliv disturbancí na vodní režim území
  • Význam vegetačního krytu a prostorových rozdílů v půdní vlhkosti a nasycenosti půdního profilu na formování a velikost odtoku
  • Rychlost oběhu vody při změnách časové distribuce srážek