Koagulace


Koagulace představuje základní technologii v procesu úpravy pitné vody, přičemž její průběh a účinnost ovlivňuje řada faktorů. Kromě kvality a složení surové vody jsou zásadní proměnné chemicko-fyzikální parametry, jako typ a dávka koagulačního činidla, hodnota pH a teplota vody nebo doba a intenzita míchání. V rámci uvedeného se zabýváme optimalizací koagulace pro vodu nejrůznějšího složení a to tak, aby byla vždy dosažena maximální účinnost odstranění nežádoucích znečišťujících látek. Zároveň se věnujeme výzkumu mechanismů koagulace a výzkumu interakcí uplatňujících se mezi znečišťujícími látkami a koagulačními činidly. Získané poznatky pak ověřujeme na poloprovozních modelech a přímo také zavádíme do praxe v provozech technologických linek úpraven pitné vody.

Výzkumné aktivity

  • Optimalizace chemických parametrů koagulace
  • Výzkum mechanismů koagulace (nábojová neutralizace, polymer bridging, adsorpce na povrchu koloidních částic, enmeshmentu atd.)
  • Výzkum interakcí (elektrostatické, hydrofobní, vodíkové vazby, van der Waalsovy síly) mezi částicemi při koagulaci
  • Výzkum vlivu znečišťujících příměsí na koagulaci
  • Vývoj a inovace technologií využívajících procesu koagulace při úpravě vody