Mikroplasty


Mikroplasty jsou definovány jako částice plastových materiálů nepřesahující rozměr 5 mm. Jedná se o antropogenní polutanty, jejichž přítomnost byla v posledních letech prokázána ve všech složkách přírodního prostředí, včetně prostředí vodního. Právě výskyt mikroplastů, zejména v povrchových vodách a na úpravnách pitné vody, je jedním z našich výzkumných témat. Kromě kvantifikace mikroplastů provádíme také jejich charakterizaci, tj. určování velikosti, tvaru a materiálového složení. Díky modernímu přístrojovému vybavení (skenovací elektronová mikroskopie, µ-Ramanova spektroskopie) můžeme analyzovat i velmi malé mikroplasty o velikosti od 1 µm. Součástí našeho výzkumu je také posuzování účinnosti jednotlivých technologií úpravy vody pro odstraňování mikroplastů; detailně pak studujeme zejména jejich koagulaci. Pozornost věnujeme také degradaci mikroplastů ve vodním prostředí a tomu, jaké látky se z nich uvolňují.    

Výzkumné aktivity

  • Kvantifikace a charakterizace mikroplastů ve zdrojích vody a v pitné vodě
  • Výzkum účinnosti jednotlivých procesů úpravy vody pro odstraňování mikroplastů
  • Výzkum mechanismů a optimalizace koagulace mikroplastů
  • Výzkum uvolňování rozpuštěného organického uhlíku, kovů a aditiv z mikroplastů ve vodním prostředí