Mikroplasty v pitné vodě


Nově sledovaným polutantem vyskytujícím se v povrchových vodách jsou mikroplasty (MPs). Jsou definované jako plastové částice do velikosti 5 mm a dle původu je můžeme dělit na primární a sekundární. Primární MPs jsou plastové částice přímo využívané ve spotřebních výrobcích, jako je např. kosmetika. Jako sekundární MPs jsou pak označovány produkty rozpadu či rozkladu větších plastových předmětů. Zdroje plastů ve vodním prostředí zahrnují hlavně vypouštění odpadních vod a rozklad plastového odpadu. Přestože ekologický dopad mikroplastů zatím není uspokojivě objasněn, jsou mikroplasty považovány za významné polutanty s možným vlivem na lidské zdraví. Mají například potenciál vázat na sebe škodlivé perzistentní chemické látky a zároveň jsou vzhledem ke své velikosti snadno pohlcovány biotou, čímž může docházet k přenosu látek mezi trofickými úrovněmi a následné bioakumulaci. Význam tohoto výzkumu tedy spočívá především v tom, že mikroplasty jsou mikropolutanty s potenciálním negativním vlivem na lidské zdraví a jejich přítomnost v pitné vodě je nežádoucí. Je tedy důležité zjišťovat jejich přítomnost v pitné vodě a zaměřit se také na možnosti jejich odstraňování během procesu úpravy vody, protože doposud pro jejich eliminaci není navržena žádná technologie.

Výzkumné aktivity

  • zjišťování přítomnosti a počtu mikroplastů ve zdrojích surové vody a v pitné vodě
  • charakterizace mikroplastů z hlediska jejich velikostní distribuce, tvaru a materiálového složení
  • posuzování účinnosti odstraňování mikroplastů jednotlivými technologickými stupni úpravy pitné vody
  • studium mechanismů adsorpce organických látek a jiných mikropolutantů (např. pesticidů) na mikroplastové částice
  • studium kompetitivní adsorpce mezi organickými látkami, pesticidy a mikroplasty na aktivním uhlí při terciální úpravě pitné vody