Mikropolutanty


Výskyt mikropolutantů v pitné vodě a jejich případný vliv na lidské zdraví je v současné době jedním z nejvýznamnějších výzkumných témat v oblasti kvality a úpravy pitné vody se značným celospolečenským potenciálem. Jednou z aktuálně nejvíce diskutovaných skupin mikropolutantů jsou per- a polyfluorované organické látky (PFAS), které jsou díky svým unikátním technologickým vlastnostem používané v mnoha průmyslových odvětvích. Zároveň však byla prokázána jejich vysoká perzistence, schopnost bioakumulace a toxicita, kvůli čemuž mohou představovat vysoké riziko pro zdraví člověka. Při našem výzkumu se v rámci této problematiky zaměřujeme nejen na kvantifikaci PFAS ve zdrojích surové vody a ve vodě upravené, ale také na možnosti jejich eliminace při procesu úpravy vody. Nedílnou součástí našeho výzkumu je přitom také popis a identifikace interakcí těchto antropogenních polutantů s ostatními ve vodě přítomnými příměsemi. Vedle PFAS věnujeme pozornost například také pesticidům.

Výzkumné aktivity

  • Výzkum výskytu PFAS ve zdrojích vody a v pitné vodě
  • Výzkum účinnosti jednotlivých procesů úpravy vody pro odstraňování PFAS a dalších skupin mikropolutantů
  • Výzkum mechanismů a optimalizace adsorpce PFAS a dalších mikropolutantů