Modelování reologických vlastností nenewtonských materiálů


Měření elongační viskozityModelování reologických vlastností polymerních materiálů pomocí konstitutivních rovnic umožňují řešit problémy spojené s jejich zpracováním (vytlačování, vyfukování, vstřikování, tváření) a s výslednou kvalitou finálního produktu. Během zpracovatelského procesu (časově ustáleného nebo neustáleného) slouží konstitutivní rovnice jako prostředník mezi molekulární strukturou polymeru a jeho reologickou odezvou, tzn. že dovolují studovat vztah mezi reologickými vlastnostmi materiálu a jeho strukturou, který je obvykle neznámý a tím specifikovat vhodný typ materiálu pro daný proces, popř. vhodné podmínky zpracovatelnosti. Konstitutivní rovnice představují samozřejmě pouze zidealizovaný a zjednodušený popis tokových vlastností materiálu, který je dán jak komplexními vlastnostmi materiálu, tak i složitostí řešení konstitutivních rovnic pomocí numerických metod – tedy časovou náročností tohoto řešení. Konstitutivní rovnice společně s rovnicí kontinuity a pohybovou rovnicí tvoří celek pro řešení reálných problémů spojených se zpracováním polymerních materiálů. Konstitutivní rovnice musí tedy respektovat reálné vlastnosti daného materiálu. V případě polymeru musí být schopna popsat silně nelineární reologické chování dané jeho viskoelastickými vlastnostmi. 

Výzkumné aktivity

Cílem je tedy pochopit silně nelineární charakter reologického chování polymerních materiálů s různým typem molekulární struktury a navrhnout konstitutivní rovnice pro různé třídy materiálů popisující tyto nelinearity s dostatečnou přesností a vhodností z hlediska numerického řešení.