Přírodní organické látky - NOM


Významnou součástí povrchových vod jsou přírodní organické látky, tzv. NOM (NOM – natural organic matter), mezi které patří huminové látky a látky produkované fytoplanktonem, tzv. AOM (AOM – algal organic matter). Ačkoli se jedná o látky přírodního původu, v souvislosti s úpravou pitné vody způsobují NOM řadu problémů – negativně ovlivňují organoleptické vlastnosti vody, jsou prekurzory zdravotně závadných vedlejších produktů desinfekce vody, tzv. DBPs (DBPs – disinfection by products), některé AOM mohou být i toxické (obsahují cyanotoxiny). NOM a zejména AOM jsou přitom z vody poměrně obtížně odstranitelné a zároveň ovlivňují eliminaci dalších nežádoucích příměsí. V rámci problematiky NOM se věnujeme mimo jiné detailní charakterizaci NOM (především AOM), přičemž klademe důraz na identifikaci vlastností, které mají vztah k jejich odstranitelnosti technologiemi úpravy pitné vody, a na objasnění těchto souvislostí.

Výzkumné aktivity

  • Charakterizace NOM (hydrofilita/hydrofobita, distribuce molekulových hmotností, povrchový náboj, charakter funkčních skupin, u AOM zastoupení peptidů/proteinů a sacharidů atd.) ve vztahu k úpravě vody
  • Výzkum principu vlivu vlastností NOM na průběh a účinnost jednotlivých procesů úpravy vody (koagulace, adsorpce, membránová filtrace)
  • Výzkum vlivu oxidačních metod na odstranitelnost NOM
  • Výzkum vlivu podmínek prostředí na charakter a vlastnosti látek produkovaných různými druhy fytoplanktonu