Transport sedimentů


Při proudění vody nad vrstvou usazených pevných částic – sedimentů – působí síly nadnášející tyto částice a podporující vznik tekoucích suspenzí. Podmínky vzniku suspenzí a jejich vlastnosti jsou dány mnoha faktory, především však tvarem, hustotou a koncentrací částic, viskozitou kapaliny a směrem a rychlostí jejího proudění. V rámci naší vědecké činnosti se zabýváme experimentálním stanovením podmínek vzniku tekoucích suspenzí, charakterizací jejich proudění, měřením reologických vlastností a vývojem matematických modelů umožňujících simulace proudění suspenzí v různých přírodních i průmyslových procesech. Výsledky základního výzkumu mechanismu vzniku suspenzí a popisu jejich reologických vlastností jsou pak využívány pro návrhy průmyslových zařízení pro dopravu pastovitých látek, suspenzí a kalů.

Výzkumné aktivity

  • Charakterizace vlivu tvaru částic na vznik a stabilitu suspenze
  • Výzkum reologických vlastností systémů voda-tuhá fáze
  • Výzkum vzájemných interakcí různých druhů částic v suspenzi
  • Vývoj matematických modelů interakce částice-částice a částice-kapalina