Tvorba a separace suspenze


  vločkyTvorba suspenze (agregace) pomocí koagulace a flokulace je zásadní pro odstraňování koloidních nečistot při úpravě vody. Vlastnosti vznikajících agregátů (velikost, tvar, hustota atd.) jsou přitom ovlivněny nejen chemicko-fyzikálními parametry (např. typ a dávka koagulačního činidla, pH, teplota atd.), ale také hydrodynamickými podmínkami (velikost a distribuce gradientu rychlosti), které jsou primárně určeny geometrií míchací nádrže a tvarem a rychlostí míchadla. Vlastnosti agregátů mají následně značný vliv na jejich separaci z vody a spolupodílejí se tak na účinnosti, s jakou budou nežádoucí látky z vody odstraněny. Právě problematikou tvorby agregátů, metodami a podmínkami jejich separace a optimalizací procesu úpravy vody z pohledu hydrodynamických podmínek se na ÚH zabýváme. Důraz klademe zejména na identifikaci vlastností odstraňovaných látek zásadně se podílejících na charakteru agregátů a na míru a způsob, jakým ovlivňují metody separace těchto agregátů. Nedílnou součástí je pak i vývoj metod zjišťování vlastností agregátů.

Výzkumné aktivity

  • Výzkum vlivu fyzikálně-chemických parametrů (dávka a typ koagulačního činidla, koncentrace a složení odstraňovaných příměsí, pH, KNK4,5, teplota) na koagulaci/flokulaci
  • Výzkum vlastností (velikost, struktura, porosita, tvar) agregátů tvořených při úpravě vody
  • Výzkum vlivu hydrodynamických sil (velikost, doba působení a distribuce gradientu rychlosti) na vlastnosti agregátů tvořených v míchacích zařízeních s různou geometrií
  • Výzkum vlivu vlastností agregátů na jejich následnou separaci pískovou filtrací a/nebo sedimentací
  • Modelování kinetiky agregace
  • Optimalizace procesů agregace v laboratorních, poloprovozních a provozních podmínkách
  • Návrhy technologií pro tvorbu a separaci agregátů při úpravě vody